Kwaliteit

Klein specialistisch team

ICONE wordt gekenmerkt door klein, sterk betrokken, gedreven en deskundig team van medisch specialisten en medewerkers. Innovatie zit in onze naam en onze drijfveren. Wij blijven werken aan het onderhouden en verhogen van onze vakbekwaamheid. Ons team maakt het mogelijk dat kwaliteit en veiligheid voorop staan en dat we hoge patiënttevredenheid scores halen. (Bron: https://www.zorgkaartnederland.nl/)

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Binnen ICONE wordt gewerkt met een veiligheidsmanagementsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat we continu monitoren en analyseren met behulp van de kwaliteitsgegevens. Deze gegevens komen voort uit registraties van bijvoorbeeld (incident)meldingen, complicaties en kwaliteitsindicatoren IGJ. Op deze manier toetsen we onze doelstellingen, brengen we de risico’s in beeld en maken we resultaten inzichtelijk. Hierdoor zijn we continu bezig met verbeteringen.

Audits (intern en extern)

Een belangrijke manier om de kwaliteit en veiligheid te controleren is het uitvoeren van audits door zowel externe deskundigen als intern door de kwaliteitsmedewerkers. Een audit zorgt ervoor dat er goed naar een proces wordt gekeken en eventueel verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Hierdoor blijven we continue alert.

Intern:

Interne audits zijn een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. De audits worden keer 2 tot 3 keer per jaar uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerkers van ICONE. Hierbij bekijken we kritisch de interne en ondersteunende processen. De interne audit geeft inzicht in risico’s, oorzaken en kansen.

Extern:

Externe audits worden door onafhankelijke externe deskundigen verricht waarbij de werkwijze van de organisatie getoetst wordt aan de huidige wet -en regelgeving en gecheckt wordt op voldoende kwaliteit (denk aan verbeter punten of aan ontwikkelingskansen).
ICONE kent o.a. de volgende audits:

  • ZKN – Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), erkent uitsluitend klinieken die voldoen aan strikt omschreven eisen. Iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden wordt door een externe auditor getoetst aan normen die zijn opgenomen in het ZKN-keurmerk Een kliniek wordt om de 3 jaar volledig gecertificeerd en ieder jaar getoetst op gestelde eisen van ZKN.
    Hierdoor weten patiënten dat de kwaliteit van zorg in een ZKN Kliniek altijd op orde is.
  • Apothekers audit. Jaarlijks vindt er een audit plaats door een ziekenhuisapotheker zodat de verstrekking en opslag van medicatie altijd veilig is.
  • Hygiënist audit. Jaarlijks vindt er een audit plaats door een ziekenhuishygiënist die kijkt of de processen op de operatiekamers en op de werkvloer voldoen aan de eisen die daarvoor staan.
  • Gevaarlijke stoffen. Er gelden wettelijke voorschriften voor het opslaan, het werken met en het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR toetst eenmaal per drie jaar of de verwerking van gevaarlijke stoffen volgens de huidige wet -en regelgeving verloopt.
  • Stralingsbescherming heeft jaarlijks een audit of het gebruik van röntgenonderzoek veilig is en volgens de huidige wet- en regelgeving.

Visitaties

De Nederlandse Orthopedische vereniging (NOV) voert eens in de 5 jaar een kwaliteitsvisitatie uit. Samen met de medische specialisten wordt nagegaan of er gewerkt wordt naar de richtlijnen waar de beroepsgroep voor staat. Laatste visitatie heeft plaatsgevonden februari 2019.

Het IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangekondigd of niet aangekondigd inspectiebezoeken. Het laatste inspectiebezoek heeft in het voorjaar 2021 plaatsgevonden.

Proms en Prems

ICONE vraagt actief naar het behandelresultaat en de mening over de behandeling aan de patiënten die binnen ICONE behandeld zijn. Aan de hand van deze patiënten ervaring kan ICONE eventueel zijn behandelingen aanpassen om tot een beter resultaat te komen.

PROM (Patient Reported Outcome Measurements). Dit zijn vragenlijsten met vragen over uw beleving van pijn, functie, kwaliteit van leven en over het herstel. De vragen zullen over verschillende behandelmomenten gaan.
De uitkomsten worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

PREM (Patient Reported Experience Measurements). Dit zijn vragenlijst met vragen over uw beleving en uw ervaring over voorlichting, service en nazorg. U kunt ook op ZorgkaartNederland uw feedback achterlaten. Dit wordt zeer gewaardeerd en geeft ICONE inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

Infectiepreventie commissie

ICONE heeft een interne commissie van deskundigen die eventuele postoperatieve wondinfecties in kaart brengen en advies uitbrengen om infecties te voorkomen.

Klachten

ICONE heeft eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan.
Klachten zijn belangrijke signalen om Zorgkwaliteiten te kunnen verbeteren. Alle klachten worden geanalyseerd en besproken. Klachten kunnen gaan over uw behandeling maar ook over bijvoorbeeld bejegening of informatieverstrekking.

Positieve feedback

Ieder kwartaal wordt er een uitdraai gemaakt van de positieve opmerkingen en complimenten uit het patiënttevredenheidsonderzoek (PREM). Deze wordt gedeeld met alle medewerkers van ICONE. Het werkt motiverend om te horen vanuit de patiënt wat er goed gaat en wat we dus ook vooral moeten blijven doen.

Bekijk hier de zorguitkomsten PREM (Q1-2022)

© 2023
Created by LR Internet