Privacy regeling

Vastleggen van gegevens in medisch dossier

Voor uw behandeling legt uw behandelend arts een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) aan. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede hulpverlening worden vastgelegd, zoals persoonsgegevens en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier de gegevens opgenomen die uw arts bijvoorbeeld van uw huisarts heeft gekregen in het kader van de verwijzing. Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een arts buiten ICONE, worden uw gegevens aan deze arts verstrekt. Tevens worden uw gegevens na ontslag, aan de huisarts verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegenmaakt.
Uw recht op bescherming medisch dossier en privacy is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
  • uw gegevens worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven;
  • uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering binnen ons behandelcentrum. Deze gegevens worden altijd anoniem gemaakt.

Zodra uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan zal u daarover geïnformeerd worden. Uw toestemming is niet nodig wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn.

Beveiliging van uw gegevens

Onze medewerkers dragen zorg dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Dit geldt ook voor digitaal opgeslagen gegevens. Deze zijn beveiligd door middel van netwerk versleuteling, inlogcodes en wachtwoorden.

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage en afschrift

U kunt uw dossier inzien of (delen uit) het dossier ontvangen. Een verzoek tot inzage of kopie kunt u richten aan het secretariaat. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan in het bezit zijn van een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening. U heeft daarnaast het recht ons te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar.

Bewaartermijn

De standaardbewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kan u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of de kwaliteitsmedewerker.

Bij de vernietiging van uw dossier wordt uw privacy gewaarborgd. U kunt ook zelf gebruik maken van het recht om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen bij de kwaliteitsmedewerker. Hij/zij zal dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts moet binnen 3 maanden aan dit verzoek voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor anderen, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyregeling dan kunt u altijd contact met ons opnemen: